25 Jo Suburi

1.Choku tsuki
2. Jodan tsuki
3. Gedan tsuki
4. Furikumi tsuki
5. Gaeshi tsuki
6. Ushiro tsuki
7. Ushiro gedan tsuki
8. Jodan gaeshi (1. Form)
9. Jodan gaeshi (2. Form)
10. Yokomen uchi
11. Yoko uchi
12. Gyaku yokomen uchi
13. Ushiro barai

14. Shomen uchi
15. Shomen uchi komi
16. Hasso
17. Hasso gaeshi
18. Gedan gaeshi
19. Toma katate uchi (1. Form)
20. Toma katate uchi (2. Form)
21. Haji noji
22. Yoko gaeshi (1. Form)
23. Yoko gaeshi (2. Form)
24. Yoko gaeshi (3. Form)
25. Yoko gaeshi (4. Form)